ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών/αναγνωστών/συνδρομητών (εφ' εξής χρήστες) από την My Health Angels, κατά την εγγραφή τους στις σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myhealthangels.com. Η χρήση των υπηρεσιών του www.myhealthangels.com από τους χρήστες του συνεπάγεται την πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Η χρήση των υπηρεσιών του www.myhealthangels.com από τους χρήστες του συνεπάγεται την πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Το προϊόν λογισμικού ως Υπηρεσία [(SaaS - software as service -) με την εμπορική ονομασία MyHA (My Health Angels) και ο δικτυακός τόπος www.myhealthangels.com ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “APOLLO AE” (εφεξής «η APOLLO»)

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ της Υπηρεσίας MyHA (My Health Angels), και πρέπει πάντα να τηρείται και ερμηνεύεται συμπληρωματικά και σε άμεση συσχέτιση με αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο δικτυακό τόπο www.myhealthangels.com, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

O δικτυακός τόπος www.myhealthangels.com ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητα του μέλους, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την APOLLO μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.myhealthangels.com στους χρήστες του και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ΧΡΗΣΤΗ και την επικοινωνία μαζί του. H APOLLO δύναται να συγκεντρώνει, ομαδοποιεί και επεξεργάζεται ανώνυμα και μη προσωποποιημένα στατιστικά δεδομένα ή και συγκεντρωτικά στοιχεία από τη χρήση του MyHA για τη βελτίωση της υπηρεσίας ή ακόμη και για να μεταφέρει στατιστικές πληροφορίες σε τρίτους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για μελετητικούς, επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για κάθε νόμιμη χρήση.

Κατ' εξαίρεση το www.myhealthangels.com δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
I.Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
II.Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.myhealthangels.com και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το www.myhealthangels.com.
III. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

ΕΙΔΙΚA ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ που αφορούν στα ιατρικά δεδομένα υγείας του και αποτελούν περιεχόμενο του CHR που τηρεί ο ΦΟΡΕΑΣ εφόσον είναι ιατρός - φυσικό πρόσωπο, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί ιατρικού απορρήτου και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 2 περ. δ Ν. 2472/1997. Εφόσον ο ΦΟΡΕΑΣ είναι νομικό πρόσωπο, η εν γένει επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ΧΡΗΣΤΗ που αποτελούν περιεχόμενο του CHR, λαμβάνει χώρα μετά από την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του και άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΦΟΡΕΑΣ αυτοτελώς.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ σε κάθε περίπτωση χορηγεί τη συγκατάθεσή του ανεπιφύλακτα και με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης, δύναμενος να ασκήσει, εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997 την οποία συγκατάθεση οφείλει να έχει παραχωρήσει προτού αποδεχτεί τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Σε πάντα χρόνο ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με βάση τα εδώ αναφερόμενα, απευθυνόμενος εγγράφως στον ΦΟΡΕΑ. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα (απλά και ευαίσθητα) του ΧΡΗΣΤΗ, που αποτελούν περιεχόμενο του PHR κατά τους όρους χρήσης, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε δύναται να καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας από την APOLLO ή τον ΦΟΡΕΑ, σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 2 περ. γ Ν. 2472/1997 καθώς το σχετικό αρχείο δημιουργείται και τηρείται κατά το περιεχόμενό του με αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ ο οποίος και μόνο έχει το δικαίωμα στη συλλογή, διατήρηση τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, συμπλήρωση, διαγραφή, και γενικά επεξεργασία των δεδομένων αυτών, ή τρίτα πρόσωπα με την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του.

Εξαίρεση από τις ανωτέρω περιπτώσεις στοιχειοθετείται όταν απαιτείται η αποκάλυψή τους κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως για ερευνητικούς σκοπούς, ή εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της θεραπείας, ή την παροχή φροντίδας του, ή συντρέχει περίπτωση εκπλήρωσης νομικού καθήκοντος, διαφύλαξης εννόμου ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή συμφέροντος του ιδίου ή τρίτου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά, ή συντρέχει κατάσταση ανάγκης, και χορηγεί από τώρα ρητά τη συναίνεσή του.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.myhealthangels.com παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διορθώσουν/ επικαιροποιήσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.myhealthangels.com.

COOKIES

Το www.myhealthangels.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt, που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Tα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του προσωπικού του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.myhealthangels.com καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης του www.myhealthangels.com μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τουwww.myhealthangels.com, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.myhealthangels.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.myhealthangels.com, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας).

Το www.myhealthangels.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι του κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών / σελίδων τους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη συμμετοχή του χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το www.myhealthangels.com δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

”ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το www.myhealthangels.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.myhealthangels.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.myhealthangels.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιημένος ισχύει, τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομική μεταρρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.myhealthangels.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.