ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “MyHealthAngels”

Οι Όροι αυτοί αποτελούν νόμιμη συμφωνία αφενός ανάμεσα σε εσάς που στο εξής θα καλείστε για την μεν περίπτωση Β (όροι χρήσης CHR) κατωτέρω ως « ΦΟΡΕΑΣ» και για την περίπτωση Γ κατωτέρω (όροι χρήσης PHR) ως «ΧΡΗΣΤΗΣ», και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “APOLLO AE” στην οποία ανήκει το  προϊόν λογισμικού ως Υπηρεσία [(SaaS - software as service -) με την εμπορική ονομασία MyHA (My Health Angels) και ο παρόν δικτυακός τόπος www.myhealthangels.com, και αφορούν στην εκ μέρους της APOLLO Παροχή Αδείας Χρήσης του ως άνω Λογισμικού προς εσάς μέσω του διαδικτύου και του ως άνω δικτυακού τόπου με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

To MyHA (My Health Angels) είναι ένα καινοτόμο Λογισμικό ως Υπηρεσία [(SaaS - software as service -) εφεξής «Υπηρεσία» ή «MyHA»] με συνδυαστικές δυνατότητες για τους Ιατρούς και τους Ασθενείς. Το ΜyHA αποτελεί μια καινοτόμα πλατφόρμα  ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που εστιάζουν στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας.  Το MyHA υποστηρίζει έναν πολύ αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των ιατρών και των ασθενών, καθώς και ανάμεσα σε επιλεγμένους παρόχους φροντίδας & υπηρεσιών υγείας και ιατρούς, (όπως, π.χ. ιατρικά εργαστήρια, κλινικές, νοσοκομεία, ασφαλιστικές, εταιρίες κα). Δίνει τη δυνατότητα τα δεδομένα να συγκεντρώνονται από πολλαπλές πηγές, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει την συνολική πρόσβαση και προβολή όλων των δεδομένων αυτών. Με την αρχιτεκτονική  “Software as a Service” παρέχει εύκολη διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών πελατών, υποστηρίζοντας εναλλακτικά μοντέλα εργασίας. Το MyHA βασίζεται σε διεθνείς ιατρικές προδιαγραφές και λεξιλόγιο όπως επίσης και η ανταλλαγή δεδομένων.

Όλα τα σχέδια, κείμενα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, εικόνες, ο σχεδιασμός, η δομή της εφαρμογής, τα διακριτικά γνωρίσματα κ.λ.π. αποτελούν κατοχυρωμένα και προστατευόμενα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “APOLLO AE”, με έδρα την Αθήνα, οδός  Βίαντος 2 & Λένορμαν 161, ΤΚ 10442 με ΑΦΜ 095621940 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Tηλ. 2107489200, email:info@apollo.gr, Fax: 2107489105 (εφεξής «APOLLO»), ή παντός τρίτου που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά από την APOLLO.

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CHR ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CHR - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 1. Το ΜyHA,  παρέχεται από την APOLLO αποκλειστικά δια μέσω του διαδικτύου έναντι συνδρομής και απευθύνεται σε Φορείς Φροντίδας & Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρούς Ιατρικές Εταιρείες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες, Ενώσεις Ασθενών κ.α. - εφεξής «ΦΟΡΕΑΣ») . Η πρόσβαση στην Υπηρεσία απαιτεί την εγγραφή του ΦΟΡΕΑ, επιλέγοντας αυτός το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο MyHA.
 2. Με την επιλογή αυτή ο ΦΟΡΕΑΣ δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους του, ως Συνδρομητή / Χρήστη, πρόσβαση και χρήση του MyHA, ως αυτό παρέχεται από την APOLLO μέσω του δικτυακού τόπου  www.myhealthangels.com  και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου αυτού. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η  APOLLO  παρέχει τη δυνατότητα να έχει ο ΦΟΡΕΑΣ πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή του. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους εν όλω ή εν μέρει, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο MyHA και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του MyHA, διότι η πρόσβαση και χρήση του MyHA την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης. 
 3. Ο ΦΟΡΕΑΣ για την εγγραφή του και περαιτέρω χρήση της Υπηρεσίας απαιτείται να καταχωρεί μοναδικό Όνομα Χρήστη και Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (password)
 4. Ο ΦΟΡΕΑΣ έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε να μεταβάλλει το password όσο συχνά επιθυμεί. Ο ΦΟΡΕΑΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα, καθώς μόνο αυτός έχει και οφείλει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση απώλειας ή ανεπιθύμητης διαρροής του password οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην APOLLO άλλως δεν φέρει αυτή ή κάθε άλλος φορέας με τον οποίο συνεργάζεται για την παροχή της Υπηρεσίας οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Φορέα για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, λόγω και του χαρακτήρα των δεδομένων που αποτελούν περιεχόμενο της Υπηρεσίας,  αλλά και για λόγους ασφαλείας, ο ΦΟΡΕΑΣ να αλλάζει το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CHR

Ο ΦΟΡΕΑΣ αποδέχεται ότι το ΜyHA παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η ΑPOLLO δεν εγγυάται ότι το ΜyHA θα καλύψει τις απαιτήσεις του ΦΟΡΕΑ.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η ΑPOLLO αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του ΜyHA σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Είναι αποκλειστική ευθύνη του ΦΟΡΕΑ να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το ΜyHA καλύπτει τις ανάγκες του.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CHR

Το ΜyHA  παρέχει στον ΦΟΡΕΑ τη δυνατότητα να κάνει χρήση της καινοτόμας πλατφόρμας  ψηφιακών υπηρεσιών υγείας που εστιάζουν στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας, δίνοντάς του τη δυνατότητα, πέραν των ανωτέρω χαρακτηριστικών, να τηρεί και τον Φάκελο Υγείας των πελατών ή ασθενών του (εφεξής «CHR») σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, και ειδικότερα όχι περιοριστικά:

 1. Να καταχωρεί βασικές προσωπικές πληροφορίες των πελατών ή ασθενών (ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας).
 2. Να καταχωρεί, καταγράφει και αποθηκεύει τα αποτελέσματα των ιατρικών πράξεων (διαγνώσεων, συνταγογραφήσεων κ.α.) και εξετάσεων που διενεργεί στον πελάτη ή ασθενή.
 3. Να καταχωρεί, καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες, αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του πελάτη ή ασθενή και δεν αποτελούν άμεσο προϊόν ιατρικής πράξης (ενδεικτικά : στοιχεία ιστορικού του ασθενή, σχόλια, παρατηρήσεις κ.α.).
 4. Να αποστέλλει, διαμοιράζεται αρχεία και πληροφορίες με τον Πελάτη ή Ασθενή, εφόσον αυτός διαθέτει Προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (εφεξής «ΡHR») που του παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας .

Ειδικότερα, ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται και αυτή μέσω του ΜΥΗΑ, και επιτρέπει στον ΠΕΛΑΤΗ / ΑΣΘΕΝΗ του ΦΟΡΕΑ, τη δυνατότητα, όχι περιοριστικά, να :

 • Καταχωρεί, καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες, αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του (ενδεικτικά : προβλήματα υγείας, αλλεργίες, διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, φαρμακευτική αγωγή κ.α.)
 • Καταχωρεί βασικές προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας)
 • Καταχωρεί βασική ιατρική πληροφόρηση (ομάδα αίματος, ιατρικές μετρήσεις.)
 • Αποδέχεται και διατηρεί αντίγραφα εξετάσεων που του αποστέλλονται με τη γνώση και συναίνεσή του από θεράποντα Ιατρό
 • Αποστέλλει, διαμοιράζεται αρχεία και πληροφορίες του PHR με τρίτα πρόσωπα της ακώλυτης επιλογής του.

4. ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Ο ΦΟΡΕΑΣ αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του ΜyHA με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο ΦΟΡΕΑΣ (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης.
 2. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΜyHA παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της APOLLO και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στο ΦΟΡΕΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο ΦΟΡΕΑΣ αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.
 3. Ο ΦΟΡΕΑΣ κατά την πρόσβαση και χρήση του ΜyHA  οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.
 4. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του ΜyHA με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους κ.α.
 5. Ο ΦΟΡΕΑΣ δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει στην λειτουργία του λογισμικού της Εφαρμογής, με σκοπό την κτήση τεχνογνωσίας του, ή να προβεί σε κτήση, αντιγραφή ή ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, σε αποσυμπίληση ή διαχωρισμό των συστατικών μερών της Εφαρμογής, εκτός αν άλλως ορισθει ρητώς. 
 6. Σε κάθε περίπτωση λύσης της παρούσας ο ΦΟΡΕΑΣ υποχρεούται να σταματήσει την χρήση των σημάτων ή/και διακριτικών γνωρισμάτων που του παραχωρούνται για χρήση κατά τους όρους της παρούσης και να μην την επαναλάβει στο μέλλον.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CHR

 1. Η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον εγγεγραμμένο μοναδικό Χρήστη- Φορέα Φροντίδας Υγείας ή εφόσον είναι εταιρεία, από τους προστηθέντες – υπαλλήλους της και μόνο. Η άδεια για την χρήση της Υπηρεσίας που παρέχεται στον ΦΟΡΕΑ είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και ισχύει μόνο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας.
 2. Εφόσον η το πρώτον εγγραφή στην Υπηρεσία γίνεται για λογαριασμό νομικού προσώπου, τότε το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί την εγγραφή στην Υπηρεσία, δηλώνει ότι εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει εν όλω το εν λόγω νομικό πρόσωπο και ότι έχει την απαραίτητη εντολή και εξουσιοδότηση να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα και από την χρήση της Υπηρεσίας εν ονόματι του νομικού προσώπου και δεσμεύει και το νομικό πρόσωπο αυτόματα και αυτοδίκαια για τους ως άνω όρους και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται εκ μέρους τους με την εγγραφή, τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και επ’ ονόματί του.
 3. Με τα ανωτέρω ως δεδομένα, ο ΦΟΡΕΑΣ απαγορεύεται ρητά να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης ή/και χρήσης της Υπηρεσίας από τρίτα πρόσωπα, είτε ακόμη και να τα εξουσιοδοτεί να κάνουν χρήση αυτής, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή όχι, ή να   υπεκμισθώσει, μεταπωλεί ή  διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο την Υπηρεσία σε τρίτους με εξαίρεση τους προστηθέντες υπαλλήλους του για την ανάγκη καταχώρησης – ενημέρωσης του Φακέλου Υγείας.
 4. Σε κάθε περίπτωση, ο ΦΟΡΕΑΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα που καταχωρεί στο CHR, και γενικότερα για κάθε δραστηριότητα που διενεργείται στην εφαρμογή με χρήση του προσωπικού κωδικού και συνθηματικού πρόσβασης και επομένως αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο σχετικά με το περιεχόμενο το οποίο δύναται να καταχωρήσει ή/και μεταφέρει με τη χρήση της Υπηρεσίας.
 5. Οι πληροφορίες και τα εν γένει δεδομένα που εισάγει ο ΦΟΡΕΑΣ στην Υπηρεσία ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ΦΟΡΕΑ. Δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνον ο ΦΟΡΕΑΣ, οι Χρήστες της Εφαρμογής, ή τυχόν άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ρητώς επιτρέψει ο ΦΟΡΕΑΣ την πρόσβαση. Ο ΦΟΡΕΑΣ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που διενεργείται στην Εφαρμογή με χρήση του/των προσωπικού/ων κωδικού/ών και συνθηματικού/ών πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
 6. Ο ΦΟΡΕΑΣ υποχρεούται να απέχει από κάθεενέργεια που μπορείναεπηρεάσει ήναθέσεισεκίνδυνοτηνπαροχήτης Υπηρεσίας ή ναπροκαλέσει βλάβη στις υποδομές και τα συστήματα της APOLLO,ήτρίτων συενεργατώνως και να απέχει από κάθε ενέργεια, πουμπορείναπροκαλέσειοποιουδήποτε είδουςζηµία στην APOLLOή τρίτους συνεργάτες, ευθυνόμενος αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας που θα υποστεί η APOLLO ή τρίτο πρόσωπο, που απορρέει από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου.

 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΑΣΘΕΝΩΝ:

Ο ΦΟΡΕΑΣ οφείλει να τηρεί, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τόσο τα απλά, όσο και πολύ περισσότερο τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ασθενή – πελάτη του που αφορούν σε δεδομένα υγείας και αποτελούν περιεχόμενο του CHR που αυτός τηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά τα απλά προσωπικά δεδομένα του πελάτη ή ασθενή του, ο τελευταίος γνωστοποιεί στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την παροχή σε αυτόν των υπηρεσιών φροντίδας υγείας του ΦΟΡΕΑ και των υπηρεσιών του CHR, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και την επικοινωνία με τον ασθενή (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κ.α.

Ο ΦΟΡΕΑΣ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη ή ασθενή για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και για τους οποίους αυτός έχει χορηγήσει τη συναίνεσή του στον ΦΟΡΕΑ, την APOLLO ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτός αν συντρέχει υποχρέωση εκ του νόμου ή συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση ή εντολή.

Όσον αφορά ειδικότερα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή ασθενών, εφόσον ο ΦΟΡΕΑΣ είναι φυσικό πρόσωπο, τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα υγείας του πελάτη ή ασθενή προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί ιατρικού απορρήτου και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 2 περ. δ Ν. 2472/1997. Υπενθυμίζεται ότι η τήρηση του ιατρικού φακέλου και αρχείου αποτελεί υποχρέωση του ιατρού και προβλέπεται ρητά από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας στο άρθρο 14§1 «ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως και αιτιωδώς με την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του».

Εφόσον ο ΦΟΡΕΑΣ είναι εταιρεία φροντίδας υγείας, η εν γένει επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη ή ασθενή που αποτελούν περιεχόμενο του CHR, λαμβάνει χώρα μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του και άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΦΟΡΕΑΣ αυτοτελώς,σε κάθε δε περίπτωση τη χορηγεί ανεπιφύλακτα και με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης.

7.ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 1. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ανανεώσεις ,βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις (νεότερες εκδόσεις) του MyHA τις οποίες δύναται να  υλοποιεί και διαθέτει στον ΦΟΡΕΑ η APOLLO κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευσή της για τυχόν ελάχιστο αριθμό τέτοιων ενημερώσεων κ.λ.π., σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας της APOLLO με τον εκάστοτε ενδιάμεσο πάροχο του MyHA
 2. Οι ανανεώσεις βελτιώσεις, τυχόν νεότερες εκδόσεις κ.λ.π. εγκαθίστανται αυτοματοποιημένα και ο ΦΟΡΕΑΣ δεν έχει τη δυνατότητα να εμμείνει στη διατήρηση παλαιότερης μορφής, ή/και λειτουργιών και παραμέτρων προηγούμενων εκδόσεων. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή της νεότερης έκδοσης.
 3. Η APOLLO παρέχει ηλεκτρονικά εγχειρίδιο λειτουργίας της εφαρμογής. Περαιτέρω εκπαίδευση, εφόσον ζητηθεί, παρέχεται με ειδική συμφωνία με την ΑPOLLO. Η APOLLO παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης για το MyHA μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό τόπο της εφαρμογής. Για το ζήτημα αυτό μπορεί να ισχύουν ειδικότεροι όροι σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας της APOLLO με τον εκάστοτε ενδιάμεσο πάροχο του MyHA.
 4. Η APOLLO θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Help Desk) και τεχνική υποστήριξη στους χρήστες της Υπηρεσίας και οφείλει να αποκαθιστά άμεσα κάθε βλάβη ελάττωμα ή σφάλμα  της Υπηρεσίας εφόσον της γνωστοποιείται έγκαιρα  από τον ΦΟΡΕΑ, και, ομοίως, σύμφωνα με τυχόν ειδικότερους όρους της συμφωνίας της APOLLO με τον εκάστοτε ενδιάμεσο πάροχο του MyHA. Για τη συντήρηση και επισκευή βλάβης στον εξοπλισμό που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του ΦΟΡΕΑ υπεύθυνος είναι ο ΦΟΡΕΑΣ.

8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 1. Ο ΦΟΡΕΑΣ αναγνωρίζει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει για τον ίδιο ως επαγγελματία και για τους ασθενείς – πελάτες του η Υπηρεσία, και στα πλαίσια αυτά, θα προσπαθεί για τη διαρκή προώθηση και διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης του MyHA, προβάλλοντας στους πελάτες – ασθενείςτις σημαντικές δυνατότητες που τους παρέχει η πρόσβαση και η χρήση του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (PHR), που ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται.
 2. Ο ΦΟΡΕΑΣ υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης να ενημερώνει την APOLLO για οποιαδήποτε παράπονά ή παρατηρήσεις των πελατών / ασθενών τουμε την τήρηση τυποποιημένης διαδικασίας για την οποία μπορεί, εφόσον δεν υπάρχει, να παράσχει συμβολή και τεχνογνωσία η APOLLO.

9.ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η ΑPOLLO δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα των προσωπικών στοιχείων  και πληροφοριών που καταχωρεί ο ΦΟΡΕΑΣ, και προς τούτο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχει από το νόμο, με τις στο παρόν διευκρινήσεις.
 2. Η APOLLO υιοθετεί και εφαρμόζει κάθε απαραίτητη τεχνολογία για να διασφαλίσει εύλογα την ασφάλεια και  την συνεχή παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς διακοπές ή/και παρεμβολές, ωστόσο, η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στη χρήση και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων συνδέσεων δικτύου. Η APOLLO δεν φέρει ευθύνη εάν η Υπηρεσία επηρεαστεί από γεγονότα που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο ΦΟΡΕΑ λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της  ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων.
 3. Με δεδομένο ότι η Υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, όλες οι πληροφορίες πουκαταχωρούνται στο CHR φυλάσσονται στον server της APOLLO ή/και τρίτων προσώπων – συνεργατών της, και ο ΦΟΡΕΑΣ συναινεί και εξουσιοδοτεί την APOLLO ρητά προς τούτο.
 4. Ο ΦΟΡΕΑΣ έχει την αποκλειστική υποχρέωση, εφόσον επιθυμεί να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων του στο CHR να χρησιμοποιεί ασφαλείς και κρυπτογραφημένες συνδέσεις για την επικοινωνία του με την Υπηρεσία.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και, τούτο έχει την έννοια ότι δεν παρέχεται από την APOLLO οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση κ.λ.π. όσον αφορά την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από το Χρήστη και το συναφές λογισμικό.
 2. Ο ΦΟΡΕΑΣ αποδέχεται ότι το διαδίκτυο αποτελεί δημόσιο  ανοικτό δίκτυο και επομένως δεν μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη της APOLLO έναντι του ΦΟΡΕΑ λόγω της χρήσης του διαδικτύου, και ως εκ τούτου, η APOLLO δεν μπορεί να εγγυηθεί  ότι η χρήση της Υπηρεσίας τον ΦΟΡΕΑ, για τους ανωτέρω λόγους που εκφεύγουν του άμεσου ελέγχου της, θα είναι χωρίς διακοπές λειτουργίας, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, η APOLLO αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία του ΦΟΡΕΑ που απορρέει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή κάθε άλλη ζημία (διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων κ.α.), που δεν προκαλείται άμεσα από αυτή ή την οποία δεν θα μπορούσε εύλογα να είχε προβλέψει κατά τον χρόνο αποδοχής των παρόντων όρων, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας, ή είναι εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων που τα διαχειρίζονται.
 3. Σε κάθε περίπτωση, η ορθή χρήση της Υπηρεσίας επιβάλλει αυτή να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΦΟΡΕΑ.
 4. Η APOLLO δεν φέρει ευθύνη για την εκ μέρους του ΦΟΡΕΑ παροχή των υπηρεσιών του προς τους πελάτες – ασθενείς, ακόμη και με τη χρήση των λειτουργιών του ΜΥΗΑ, οι οποίες (ιατρικές υπηρεσίες) πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ΦΟΡΕΑ βάσει επιστημονικών κριτηρίων, φέροντας αποκλειστικά οι ίδιοι την ευθύνη των πράξεων που πραγματοποιούν.
 5. Ο ΦΟΡΕΑΣ υποχρεούται να προσφέρει με τον καλλίτερο δυνατόν και επιστημονικό τρόπο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του προς τους ασθενείς, να διατηρεί υψηλό μέτρο επιμελείας και να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η APOLLO ουδόλως ενέχεται στον συμβατικό δεσμό, που δημιουργείται μεταξύ ασθενή και ΦΟΡΕΑ , και την τυχόν ανώμαλη εξέλιξη αυτού.

11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 1. Η δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας παρέχεται στον ΦΟΡΕΑ για ορισμένο χρόνο (ελάχιστη χρονική δέσμευση), σύμφωνα  και με τους ειδικότερους όρους που θα του υποδειχθούν από τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας , και εφόσον βέβαια τηρεί κατά το διάστημα αυτό όλους τους όρους της παρούσης και τους όρους της συμφωνίας του με τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας. Για την ανανέωση του δικαιώματος πρόσβασης στo CHR, ο ΦΟΡΕΑΣ οφείλει  να πράξει τούτο έγκαιρα μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας www.myhealthangels.com με τους εκεί ειδικότερους όρους και τυχόν ειδικότερους όρους που του υποδειχθούν από τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας.
 2. Σε κάθε περίπτωση, τερματισμού της διάρκειας ισχύος της Υπηρεσίας, ή διακοπής αυτής κατά τα ανωτέρω, η APOLLO θα χορηγεί περιορισμένη πρόσβαση στον ΦΟΡΕΑ μόνο για ανάγνωση των δεδομένων του χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας, θα επιτρέπει δε στον ΦΟΡΕΑ, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο να ανακτήσει τα δεδομένα του ή/και λάβει αντίγραφα αυτών κατά την κρίση του σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσική μορφή (εκτύπωση) με την επιφύλαξη που, συντρέχει περίπτωση άμεσης παύσης της Υπηρεσίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.
 3. Αναλυτικότερα οι καταστάσεις ενός λογαριασμού χρήστη CHR είναι:

  Κατάσταση

  Clinical Health Record (CHR)

  Αναστολή (Suspend) *

  Λόγω αιτήματος διακοπής από τον πελάτη (ενεργοποιείται μετά την παρέλευση 15 ημερών)

  1) 90 Ημέρες δυνατότητα περιορισμένης πρόσβαση μόνο για ανάγνωση και ανάκτηση δεδομένων

   

  Αναστολή (Suspend) *

  Λόγω λήξης διάρκειας ισχύος της Υπηρεσίας (ενεργοποιείται μετά την παρέλευση 15 ημερών)

  1) Αποστολή ειδοποίησης 30 ημέρες πριν την λήξη της διάρκειας της υπηρεσίας

  2) 90 Ημέρες δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης μόνο για ανάγνωση και ανάκτηση δεδομένων

  Τερματισμός (Terminate) **

  Λόγω λήξης της κατάστασης αναστολής

  1) δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα, τα οποία φυλάσσονται για 90 ημέρες και μετά οριστικά διαγράφονται

  * Καθ’ όλη την διάρκεια της συγκεκριμένης κατάστασης παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης και επανάκτησης της πλήρης πρόσβασης στην Υπηρεσία και τα δεδομένα παρεμένουν αποθηκευμένα

  **Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της κατάστασης «Τερματισμός» πραγματοποιείται οριστική διαγραφή των δεδομένων του λογαριασμού από τις υποδομές της Apollo

 4. Ειδικότεροι όροι που εμπεριέχονται σε συμφωνία του ΦΟΡΕΑ με τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας θα υπερισχύουν
 5. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η APOLLO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει με άμεση ισχύ την παροχή της Υπηρεσίας ή να αναστείλει ή περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του ΜyHA σε περίπτωση :
  • που ο ΦΟΡΕΑΣ παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της APOLLO, ή / και τους παρόντες όρους και γενικότερα σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή η APOLLO έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων 
  • που ο ΦΟΡΕΑΣ παραβιάζει τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας ή / και τυχόν ειδικότερων όρων έχουν τεθεί από τον πάροχο συνδρομητικών υπηρεσιών, και
  • που θα γίνει απαιτητό με απόφαση οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή κυβερνητικής αρχής σύμφωνα με το νόμο.
  • σε περίπτωση θανάτου του ΦΟΡΕΑ,εάν πρόκειται για ατομική επιχειριση κήρυξης πτώχευσης, θέσης σε κατάσταση παύσης πληρωμών, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής με πιστωτές ή άλλης αντίστοιχης και εν γένει σε κάθε περίπτωση που ο ΦΟΡΕΑΣ  καταστεί αφερέγγυος
  • Για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα τους παρόντες όρους.
 6. Σε περίπτωση καταγγελίας από την APOLLO λόγω υπαιτιότητας του ΦΟΡΕΑ, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο ΦΟΡΕΑΣ υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο με το σύνολο των υπολειπόμενων μηνιαίων συνδρομων μέχρι την λήξη της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης.

 7. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως. Κάθε οφειλή του ΦΟΡΕΑ προς την APOLLO  που απορρέει από την εκτέλεση της παρούσας  καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από την καταγγελία/λύση της σύµβασης. Προκαταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται κατά το μέρος που δύναται να συμψηφίζονται με τα ποσά που τυχόν  οφείλονται για την πρόωρη καταγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Personal Health Record - PHR) ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το PHR (Personal Health Record) (εφεξής «η Υπηρεσία» ή/και “PHR”) είναι ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στον ιδιώτη πελάτη του ΦΟΡΕΑ (εφεξής «ο ΧΡΗΣΤΗΣ») να δημιουργήσει τον προσωπικό του Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΠΗΦΥ). Το PHR αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας  «APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “APOLLO AE”, με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ 095621940 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής APOLLO). Όλα τα σχέδια, κείμενα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, εικόνες, ο σχεδιασμός, η δομή της εφαρμογής, τα διακριτικά γνωρίσματα κ.λ.π. αποτελούν κατοχυρωμένα και προστατευόμενα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της APOLLO, ή παντός τρίτου που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά από την APOLLO.

Η Υπηρεσία παρέχεται στον Χρήστη «ως έχει». Τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες του Χρήστη με έτερο Πάροχο Συνδρομητικών Υπηρεσιών, ως απόρροια των οποίων αυτός αποκτά πρόσβαση και στην Υπηρεσία, δεν εφαρμόζονται ούτε επηρεάζουν την παρούσα συμφωνία, οι όροι της οποίας και μόνο αποκλειστικά ρυθμίζουν τους κανόνες χρήσης της Υπηρεσίας

2. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 1. Πριν την οριστική εγγραφή, ο Χρήστης οφείλει να αποδεχθεί «ως έχουν» τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που του γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή του, στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας (www.myhealthangels.com).
 2. Με την αποδοχή αυτών, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει αναγνώσει και έχει λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση όλου του περιεχομένου των παρόντων όρων, και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους έχει κατανοήσει σε όλη τους την έκτασηκαι τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους, «ως έχουν».
 3. Εφόσον ο Χρήστης δεν αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει κάποιον ή κάποιους από τους όρους του παρόντος, οφείλει να απέχει από την επιλογή της αποδοχής αυτών και τη χρήση της Υπηρεσίας.

3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ PHR

 1. Το PHR είναι ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει και διαχειρίζεται προσωπικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.
 2. Η Υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα – ενηλίκους.
 3. Η Υπηρεσία παρέχεται στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.
 4. Ο Χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα επί της Υπηρεσίας πέραν των όσων προβλέπουν οι παρόντες όροι & προϋποθέσεις.
 5. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση, περαιτέρω χρήση χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της APOLLO.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PHR

 1. Η Υπηρεσία παρέχεται από την APOLLO αποκλειστικά δια μέσω του διαδικτύου.
 2. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία απαιτεί την εγγραφή του Χρήστη.Για την πρώτη εγγραφή, ο Χρήστης οφείλει, μετη χρήση οποιουδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο να καταχωρήσει στην θέση που του υποδεικνύεται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας (www.myhealthangels.com) τον μοναδικό προσωπικό κρυφό κωδικό που έχει λάβει (είτε μέσω ειδικού δελτίου, είτε μέσω αποστολής email ή με SMS ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) καθώς και τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (password) της επιλογής του.
 3. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα οπε να μεταβάλλει το password όσο συχνά επιθυμεί. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα, καθώς μόνο αυτός έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση απώλειας ή ανεπιθύμητης διαρροής του password οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην APOLLO άλλως δεν φέρει αυτή ή κάθε άλλος φορέας με τον οποίο συνεργάζεται για την παροχή της Υπηρεσίας οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, λόγω και του χαρακτήρα των δεδομένων που αποτελούν περιεχόμενο του PHR,  αλλά και για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PHR

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (PHR) παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα να :

 1. Καταχωρεί, καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες, αρχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του (ενδεικτικά : προβλήματα υγείας, αλλεργίες, διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, φαρμακευτική αγωγή κ.α.)
 2. Καταχωρεί βασικές προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας)
 3. Καταχωρεί βασική ιατρική πληροφόρηση (ομάδα αίματος, ιατρικές μετρήσεις.)
 4. Αποδέχεται και διατηρεί αντίγραφα εξετάσεων που του αποστέλλονται με τη γνώση και συναίνεσή του από θεράποντα Ιατρό
 5. Αποστέλλει, διαμοιράζεται αρχεία και πληροφορίες του PHR με τρίτα πρόσωπα της ακώλυτης επιλογής του.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PHR

 1. Η Υπηρεσία PHR έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον εκάστοτε εγγεγραμμένο μοναδικό Χρήστη, καθώς σκοπός της είναι να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο αποθήκευσης προσωπικών και προσωποποιημένων στοιχείων και δεδομένων που τον αφορούν αποκλειστικά.
 2. Ο Χρήστης πρέπει να αποφεύγει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης ή/και χρήσης τα Υπηρεσίας PHR από τρίτα πρόσωπα, είτε ακόμη και να τα εξουσιοδοτεί να κάνουν χρήση αυτής, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή όχι.
 3. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα που καταχωρεί στον PHR, και επομένως αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο σχετικά με το περιεχόμενο το οποίο δύναται να καταχωρήσει ή/και μεταφέρει με τη χρήση της Υπηρεσίας.
 4. Παρόλο που ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιτρέπει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και παρόχων φροντίδας υγείας να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του PHR, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ή μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, κλινικά δεδομένα, τόσο ο Χρήστης όσο και οι τρίτοι θα πρέπει να τα μεταχειρίζονται με τη δέουσα επιφύλαξη και προσοχή και όχι για την διάγνωση ασθενειών ή και της κατάστασης υγείας, ούτε περισσότερο για την χορήγηση θεραπείας, καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος τα δεδομένα αυτά να είναι ελλιπή, ανακριβή, απαρχαιωμένα, όχι ενημερωμένα, και επομένως  να τα μεταχειρίζονται ως έχοντα απλά ενημερωτικό χαρακτήρα, και σε καμία περίπτωση για να θεμελιωθεί, επιστηριχθεί ή/και αιτιολογηθεί οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση, κλινική εξέταση, χορήγηση συνταγής και εν γένει ιατρική πράξη.
 5. Για τη διάγνωση ή/και χορήγηση θεραπείας, ο Φορέας Υγείας κατά το νόμο και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας οφείλει να προβαίνει σε προσωπική και απευθείας κλινική εξέταση του ασθενή.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 1. Η Υπηρεσία PHR περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ανανεώσεις, βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις (νεότερες εκδόσεις) του PHR τις οποίες δύναται να  υλοποιεί και διαθέτει στον Χρήστη η APOLLO κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευσή της για τυχόν ελάχιστο αριθμό τέτοιων ενημερώσεων κ.λ.π.
 2. Οι ανανεώσεις βελτιώσεις, τυχόν νεότερες εκδόσεις κ.λ.π. εγκαθίστανται αυτοματοποιημένα και ο Χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να εμμείνει στη διατήρηση παλαιότερης μορφής, ή/και λειτουργιών και παραμέτρων προηγούμενων εκδόσεων.
 3. Η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή της νεότερης έκδοσης.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η ΑPOLLO δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα των προσωπικών στοιχείων  και πληροφοριών που καταχωρεί ο Χρήστης, και προς τούτο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Ειδικά όσον αφορά την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, Ευαίσθητων και Απλών, ισχύουν οι όροι της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που είναι προσβάσιμη από την αρχική ιστοσελίδα www.myhealthangels.com .
 2. Η APOLLO υιοθετεί και εφαρμόζει κάθε απαραίτητη τεχνολογία για να διασφαλίσει εύλογα την ασφάλεια και την συνεχή παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς διακοπές ή/και παρεμβολές, ωστόσο, η χρήση της Υπηρεσίας PHR υπόκειται στη χρήση και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων συνδέσεων δικτύου. Η APOLLO δεν φέρει ευθύνη εάν η Υπηρεσία επηρεαστεί από γεγονότα που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της.
 3. Με δεδομένο ότι η Υπηρεσία PHR παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, όλες οι πληροφορίες που  καταχωρούνται στον PHR φυλάσσονται στον server της APOLLO ή/και τρίτων προσώπων – συνεργατών της, και ο Χρήστης συναινεί και εξουσιοδοτεί την APOLLO ρητά προς τούτο.
 4. Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική υποχρέωση, εφόσον επιθυμεί να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων του στο PHR να χρησιμοποιεί ασφαλής και κρυπτογραφημένες συνδέσεις για την επικοινωνία του με την Υπηρεσία.

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η Υπηρεσία PHR παρέχεται «ως έχει» και, τούτο έχει την έννοια ότι δεν παρέχεται από την APOLLO οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση κ.λ.π. όσον αφορά την μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από το Χρήστη και το συναφές λογισμικό.
 2. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το διαδίκτυο αποτελεί δημόσιο  ανοικτό δίκτυο και επομένως δεν μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη της APOLLO έναντι του Χρήστη λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
 3. Περαιτέρω η APOLLO δεν μπορεί να εγγυηθεί  στον Χρήστη ότι η χρήση της Υπηρεσίας θα είναι χωρίς διακοπές, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή απαλλαγμένη από κάθε κίνδυνο, απαλλαγμένη από λάθη, διακοπές λειτουργίας ή άλλες αστοχίες.
 4. Κατά συνέπεια, η APOLLO αποποιείται ρητά κάθε τυχόν ευθύνης για τυχόν ζημία που απορρέει από τη χρήση της Υπηρεσίας ή κάθε άλλη ζημία όπως ενδεικτικά διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, κάθε απώλεια ή ζημία που δεν προκαλείται άμεσα από αυτή ή την οποία δεν θα μπορούσε εύλογα να είχε προβλέψει κατά τον χρόνο αποδοχής των παρόντων όρων, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας, ή είναι εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων που τα διαχειρίζονται,  άλλως η ευθύνη της περιορίζεται στο ποσό του ενός ευρώ ανά Χρήστη ως συνολική αποζημίωση.
 5. Η APOLLO δεν φέρει ευθύνη για την εκ μέρους του ΦΟΡΕΑ παροχή των υπηρεσιών του προς τους πελάτες – ασθενείς, ακόμη και με τη χρήση των λειτουργιών του ΜΥΗΑ, οι οποίες (ιατρικές υπηρεσίες) πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ΦΟΡΕΑ βάσει επιστημονικών κριτηρίων, φέροντας αποκλειστικά οι ίδιοι την ευθύνη των πράξεων που πραγματοποιούν

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας PHR παρέχεται στον Χρήστη για ένα έτος, αρχόμενο από την ημέρα εγγραφής και λήγει την ίδια ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους. Για την ανανέωση της ετήσιας διάρκειας του δικαιώματος πρόσβασης στο PHR , ο Χρήστης οφείλει  να πράξει τούτο μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, www.myhealthangels.com με τους εκεί ειδικότερους όρους ή τυχόν ειδικότερους όρους που του υποδειχθούν από τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που παρέλθει η ετήσια διάρκεια Χρήσης της Υπηρεσίας PHR και ο Χρήστης επιλέξει να μην ανανεώσει την εγγραφή του, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι διατηρείται μεν κατ’ αρχήν η υποχρέωση της APOLLO να του διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων του PHR και την απλή πρόσβαση σε αυτά για το μέλλον, χωρίς όμως να επιτρέπεται και η περαιτέρω ενημέρωση, επεξεργασία ή άλλη χρήση αυτών, καθώς μόνη η APOLLO δύναται κυριαρχικά να επιλέξει τον χρόνο που θα τερματίσει ή τροποποιήσει την υπηρεσία αυτή, οπότε και θα τάσσεται στον Χρήστη έγκαιρα ικανός και εύλογος χρόνος έως τρεις μήνες για να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του.

Αναλυτικότερα οι καταστάσεις ενός λογαριασμού ΧΡΗΣΤΗ ΡHR είναι:

Κατάσταση

Personal Health Record (PHR)

Αναστολή (Suspend) *

Λόγω αιτήματος διακοπής από τον ασθενή (ενεργοποιείται μετά την παρέλευση 15 ημερών)

90 Ημέρες δυνατότητα περιορισμένης πρόσβαση στην υπηρεσία PHR μόνο για ανάγνωση και ανάκτηση δεδομένων

Αναστολή (Suspend) *

Λόγω λήξης διάρκειας ισχύος της Υπηρεσίας (ενεργοποιείται μετά την παρέλευση 15 ημερών)

1) Αποστολή ειδοποίησης 30 ημέρες πριν την λήξη της διάρκειας της υπηρεσίας

2) 3600 Ημέρες δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης μόνο για ανάγνωση και ανάκτηση δεδομένων

Τερματισμός (Terminate) **

Λόγω λήξης της κατάστασης αναστολής

Δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα, τα οποία φυλάσσονται για 180 ημέρες και μετά οριστικά διαγράφονται

*Καθ’ όλη την διάρκεια της συγκεκριμένης κατάστασης παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης και επανάκτησης της πλήρης πρόσβασης στην Υπηρεσία και τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα.

**Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της κατάστασης «Τερματισμός» πραγματοποιείται οριστική διαγραφή των δεδομένων του λογαριασμού από τις υποδομές της Apollo.

Ειδικότεροι όροι που εμπεριέχονται σε συμφωνία του ΧΡΗΣΤΗ με τυχόν Πάροχο Συνδρομητικής Υπηρεσίας θα υπερισχύουν.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η APOLLO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει με άμεση ισχύ την παροχή της Υπηρεσίας PHR ή να αναστείλει ή περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του ΜyHA σε περίπτωση :

 • που ο Χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της APOLLO, ή / και τους παρόντες όρους και γενικότερα σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή η APOLLO έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων
 • που ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας ή / και τυχόν ειδικότερων όρων έχουν τεθεί από τον πάροχο συνδρομητικών υπηρεσιών, και
 • που θα γίνει απαιτητό με απόφαση οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή κυβερνητικής αρχής σύμφωνα με το νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, τερματισμού της διάρκειας ισχύος της Υπηρεσίας PHR, η APOLLO θα επιτρέπει στον Χρήστη παρέχοντάς τους τον απαιτούμενο εύλογο χρόνο να ανακτήσει τα δεδομένα του ή/και λάβει αντίγραφα αυτών κατά την κρίση του σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσική μορφή (εκτύπωση)  με την επιφύλαξη που κατά τα ανωτέρω, συντρέχει περίπτωση άμεσης παύσης της Υπηρεσίας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1."ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES)

Η APOLLO δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων τυχόν διαδικτυακών τόπων, ή/και λογισμικού άλλων παρόχων των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα www.myhealthangels.com, ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους,  και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. H ΑPOLLO ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου του  MyHA.

2. COOKIES

To ΜyHA χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του ΦΟΡΕΑ κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ΦΟΡΕΑ και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΜyHA . Ο ΦΟΡΕΑΣ μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΜyHA είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο ΦΟΡΕΑΣ δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο ΜyHA ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

 1. Οι παρόντες όροι μπορούν να αλλάζουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη ευχέρεια της APOLLO. Κάθε τέτοια αλλαγή θα γνωστοποιείται στον ΦΟΡΕΑ κατά την πρώτη είσοδό του στην Υπηρεσία ή/και με email στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιήσει. Επίσης, οι όροι του παρόντος θα εφαρμόζονται αυτόματα και σε τυχόν ανανεώσεις βελτιώσεις, νεότερες εκδόσεις της Υπηρεσίας.
 2. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας συνιστά αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων όρων. Αν ο ΦΟΡΕΑΣ αμφισβητεί κάποιον ή κάποιους από τους νέους όρους, οφείλει να πάψει άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας και να το γνωστοποιήσει στην APOLLO  για τα περαιτέρω.

4.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
 2. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 3. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τηνAPOLLO που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
 4. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

5.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με σκοπό την προστασία την ποιότητας της παρεχόμενης Υπηρεσίας εφαρμόζεται η παρακάτω πολιτική ορθής χρήσης:

Χρήστες PHR
Μέγιστος αριθμός καταχωρημένων ασθενών: 20.000
Μέγιστο συνολικό μέγεθος attachment (αρχεία εικόνας, κειμένου κλπ): 200ΜΒ
Μέγιστο μέγεθος attachment (αρχεία εικόνας, κειμένου κλπ) ανά αρχείο: 2ΜΒ

Χρήστες CHR
Μέγιστο συνολικό μέγεθος attachment (αρχεία εικόνας, κειμένου κλπ): 200ΜΒ
Μέγιστο μέγεθος attachment (αρχεία εικόνας, κειμένου κλπ) ανά αρχείο: 2ΜΒ

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Υπηρεσίας ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία  «APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “APOLLO AE”, με έδρα την Αθήνα, οδός  Βίαντος 2 & Λένορμαν 161, ΤΚ 10442 με ΑΦΜ 095621940 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Tηλ. 2107489200, email :info@apollo.gr, Fax: 2107489105. Ομοίως η APOLLO μπορεί να παράσχει στο ΦΟΡΕΑ κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την APOLLO που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.

Ο  ΦΟΡΕΑΣ δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της APOLLO.  H APOLLO δύναται να εκχωρεί οποτεδήποτε τις απαιτήσεις του που απορρέουν από την παρούσα.

Ο ΦΟΡΕΑΣ εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας Apollo και συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία συμπεριληφθούν στο αρχείο (ηλεκτρονικό ή μη) προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Apollo και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προς τον σκοπό της σωστής εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης της συναλλακτικής τους σχέσης σύμφωνα με τον νόμο 2472/97.

Ο ΦΟΡΕΑΣ παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς και ελευθέρως στην APOLLO να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του, με σκοπό την ενημέρωσή του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της APOLLO. Ο ΦΟΡΕΑΣ εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι ενημερώθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του νόμου 2472/97, ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με  τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι σχετικό αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην διεύθυνση της APOLLO, υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης.

8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 1. Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση, αδυναµία ή καθυστέρηση στην  εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα για λόγους και αιτίες που  οφείλονται στην επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, η υποχρέωση παροχής της Υπηρεσίας αναστέλλεται, εφόσον αυτή είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής για την APOLLO, έως τη λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναμία. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο   από   τη βούληση των μερών που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  προληφθεί   µε  μέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης, όπως  ενδεικτικά: πόλεµος, ταραχές, θεομηνίες πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εµπορικοί    αποκλεισμοί, απεργίες, πράξεις  Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών.
 2. Το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος άµεσα και πάντως εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών το γεγονός ανωτέρας βίας και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο εντός των δυνατοτήτων του για να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της παρούσας. Εάν οι συνθήκες ανωτέρας βίας διαρκούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενό του.